Night revels of Han Xizai

Gu Hongzhong

[X century]